Fizetési moratórium 2020

TÁJÉKOZTATÓ A HITELEKET ÉRINTŐ FIZETÉSI MORATÓRIUMRÓL
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezen az oldalon részletes tájékoztatást adunk a fizetési moratóriummal kapcsolatban.

A legfontosabb információk
A Kormány a 47/2020. (III. 18.) sz. Korm. rendeletében a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönök tekintetében fizetési haladékot (azaz fizetési moratóriumot) biztosított a tőke-, kamat, díjfizetési kötelezettség teljesítésére valamennyi lakossági ügyfél számára 2020. december 31-ig.
A Kormány 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete a fizetési moratóriumra vonatkozóan további részletszabályokat állapított meg.

1. Mire vonatkozik a fizetési moratórium?
A fizetési moratórium a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló hitel- és kölcsönszerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.

2. Kikre vonatkozik a fizetési moratórium?
A fizetési moratórium automatikusan, a jogszabály erejénél fogva megilleti minden a fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződés, illetve tartozás adósát.

3. Mit jelent a fizetési moratórium?
A fizetési moratórium hatálya alatt az adós a moratórium hatálya alá tartozó kölcsönök tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettségének teljesítésére fizetési haladékot kap. A fizetési moratóriumra tekintettel elhalasztott fizetési kötelezettségeket az adósnak a fizetési moratórium lejártát követően kell teljesítenie.
A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró szerződések 2020. december 31. napjáig meghosszabbodnak.
A jogszabály rendelkezése folytán a fizetési moratórium lejártát követően a törlesztő részletek összege nem növekedhet, ami a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra.
Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke és kamat pontos összegéről, teljesítésének módjáról az eredeti szerződés és a hatályos jogszabályok alapján Társaságunk a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást fog adni Ügyfelei részére.

4. Mit kell tennie, ha élni szeretne a fizetési moratóriummal?
Ha Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, nincs további teendője.

5. Van-e lehetőség arra, hogy az eredeti szerződéses feltételek szerint fizesse a hitelét?
Igen, a fizetési moratóriumból lehetősége van kilépni. Ha Ön a kilépés mellett dönt, hitelét az eddigiek szerint fizetheti tovább azzal a különbséggel, hogy Társaságunk csoportos beszedési megbízással nem tudja leemelni az Ön számlájáról a törlesztő részletet, azt Önnek át kell utalnia a Törlesztési Értesítőben szereplő bankszámlaszámunkra. A befizetések az eredeti szerződésben foglaltak szerint kerülnek elszámolásra.

6. Van-e lehetőség arra, hogy visszatérjen a fizetési moratóriumba?
A jogszabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a későbbiek során – ha úgy dönt – újra beléphessen a fizetési moratóriumba.
Amennyiben Ön a fizetési moratórium ideje alatt fizetési kötelezettségét bármikor nem teljesíti,
Társaságunk a fizetési moratóriumba való visszalépését tudomásul veszi.
A megváltozott helyzetben is maximálisan szeretnénk az Önnek legkedvezőbb megoldásokat biztosítani. A fizetési moratóriumra való átállás nagyon összetett és bonyolult háttérmunkát igényel, kérjük szíves türelmét.

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020 (III.18.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés szerinti fizetési moratórium hatása a Központi Hitelinformációs Rendszer felé elvégzendő adatszolgáltatásra

Azon mulasztások/fizetési késedelmek, amelyekkel kapcsolatban a fizetési problémák korábban elindultak, de esetükben 2020. március 18-án éjfélig nem következtek be a törvényben megfogalmazott kritériumok (amennyiben a kölcsönszerződés megkötését követően fizetési kötelezettségének az adós nem tesz eleget, és ezáltal a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll, akkor Társaságunk jogosult a Központi hitelinformációs rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő vállalkozás részére átadni) azoknál nem lehet rögzíteni a mulasztást/fizetési késedelmet a KHR-ben a moratórium hatálya alatt.

A törvényi kritérium hitelnyújtó általi figyelése abban a pontban ahol tart, megállításra kerül, amelynek további figyelése a moratórium megszűnését követően innen fog folytatódni.

Minden olyan mulasztást rögzíteni kell a KHR-be, ahol 2020. március 18-án éjfélig a mulasztással kapcsolatban előírt Khrtv. 11.§ (1) pontjában megfogalmazott együttes feltételek bekövetkeztek.
Ebben az esetben a moratóriumtól függetlenül következett be a mulasztás.

Amennyiben az ügyfél fizetni akarja a hitelét, az nem zárja Őt ki a fizetési moratóriumból. Így, ha a moratórium időtartama alatt később nem fizet, abban az esetben sem rögzíthető a KHR-be a fizetési problémával kapcsolatos mulasztás/késedelem a moratórium időtartama alatt. Ezekre az ügyfelekre is vonatkozik, hogy 2020. december 31-ig nem tudnak mulasztás-ba/fizetési késedelembe esni az érintett szerződésükkel kapcsolatban.